Uitbesteden schade afdeling verzekeringsmaatschappijen

Outsourcing Suriname

Outsourcen van schade afhandeling

Het afhandelen van schade kost verzekeringsmaatschappijen in Nederland veel tijd en geld. Er kan sprake zijn van verschillende soorten schade zoals:

  • Glasschade aan de woning
  • Schade aan de auto
  • Schade aan de autoruit
  • Kapotte of gestolen mobiele telefoon
  • Schade op reis

Vanaf het melden van schade tot de volledige afhandeling zijn er verschillende stappen die bij de verzekeringsmaatschappij worden gevolgd. Dit kan een tijdrovende activiteit zijn en de kosten bij de backoffice van de verzekeringsmaatschappij kunnen hierdoor oplopen. In combinatie met de toenemende internationale concurrentie en lage marges zijn verzekeraars voortdurend op zoek naar oplossingsmodellen om effectief en kostenbesparend te werken.

Een manier waarop verzekeringsmaatschappijen in Nederland kosten kunnen besparen is door delen van de werkzaamheden uit te besteden aan een callcenter in een lagelonenland zoals Suriname. Strongbow Offshore heeft sinds 2007 ervaring met het begeleiden van bedrijven uit Nederland en België bij het (gedeeltelijk) overdragen van werkzaamheden naar Suriname.

Oplossingsmodellen outsourcing schade afhandeling

Er zijn verschillende mogelijkheden om de werkzaamheden bij schade afhandeling uit te besteden. Mogelijke werkzaamheden die uitbesteed kunnen worden zijn:

  • Screenen van schademeldingen
  • Vragen beantwoorden bij schademeldingen
  • Controleren van ontvangen schademeldingen en doorzetten naar de afdeling die de schademeldingen beoordeelt
  • Beoordelen schademeldingen
  • Overige ondersteunende werkzaamheden zoals inscannen van ingekomen stukken en verrijken van ingescande docuemten

Op succesvolle manier outsourcen van schade afhandeling naar Strongbow Offshore

Voordat overgegaan kan worden tot outsourcing van de schade afhandeling, bespreken we samen met de verzekeringsmaatschappij hoe de huidige procesgang en werkprocessen eruit zien en welke delen daarvan uitbesteed kunnen worden. De administratieve organisatie wordt hierbij nader bekeken en er wordt bepaald welke processen, procedures en handelingen door Strongbow Offshore uitgevoerd kunnen worden. Ook worden de ICT systemen in kaart gebracht die gebruikt worden ter ondersteuning van de werkprocessen. In sommige gevallen is het uit oogpunt van privacy en/of compliance vereist om delen van gegevens niet te tonen of bepaalde bewerkingen niet toe te staan.
Nadat bepaald is welke werkzaamheden door Strongbow Offshore uitgevoerd kunnen worden, wordt het trainingstraject besproken. Dit kan op verschillende manieren uitgevoerd worden: via een online training, een trainer op de locatie van Strongbow Offshore of via een train-the-trainer concept op locatie van de opdrachtgever.

Vooral in het begin zullen de schadebehandelaars bij Strongbow Offshore intensief contact hebben met de opdrachtgever en naarmate men meer kennis er ervaring opbouwt, zal men zelfstandig kunnen werken.

Veiligheid van de gegevens en AVG

Strongbow Offshore beschikt over een stabiel en veilig netwerk waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde firewalls, encryptietechnieken en VPN’s om ervoor te zorgen dat gegevensoverdracht op een veilige manier kan geschieden. Ook zijn er in het kader van de wet AVG de nodige maatregelen getroffen waardoor Strongbow Offshore volledig AVG compliant is.

Meer weten over het outsourcen van schade afhandeling?

Neem contact op met Strongbow Offshore om de mogelijkheden te bespreken.